fbpx

Lubelski Animals – ratujemy zwierzęta

Statut

Stowarzyszenie opieki nad zwierzętami Lubelski animals

Statut Stowarzyszenia opieki nad zwierzętami Lubelski animals

Nasz statut jest dokumentem, który określa cele, zasady działania i strukturę naszego stowarzyszenia. Został on starannie opracowany i zatwierdzony przez naszych członków, aby zapewnić, że nasze działania są zgodne z naszą misją i wartościami. Statut jest dostępny do wglądu dla wszystkich zainteresowanych naszą działalnością.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem naszego statutu, aby dowiedzieć się więcej o naszej organizacji, naszych celach i tym, jak działamy. Jeśli masz pytania dotyczące naszego statutu, skontaktuj się z nami.

Lubelski Animals – Statut Stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Opieki nad Zwierząt „LUBELSKI ANIMALS” zwane w dalszych przepisach statutu Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 • 2
 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
 • 3
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie używa logo, pieczęci i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 • 5

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 1

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działalnie na rzecz ochrony zwierząt,
 2. wspieranie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 3. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie propagowania ochrony zwierząt oraz środowiska przyrodniczego,
 4. upowszechnianie kultury,
 5. organizowanie i promowanie wolontariatu, działającego na rzecz ochrony zwierząt,
 6. wspieranie kształtowania właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, w tym zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących,
 • 2
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. organizowanie pomocy dla zwierząt będących w potrzebie,
 3. udzielanie pomocy zwierzętom będącym w potrzebie, w tym leczenie i dokarmianie,
 4. organizowanie różnych form opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym opieki wolontariuszy,
 5. upowszechnianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony zwierząt,
 6. działanie na rzecz zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom,
 7. promowanie i organizowanie świadomej adopcji zwierząt,
 8. poszukiwanie dla zwierząt domów adopcyjnych (stałych i tymczasowych),
 9. popularyzowanie działań mających na celu ograniczenie niekontrolowanej rozrodczości psów i kotów,
 10. działanie na rzecz ograniczania rozrodczości bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno żyjących poprzez stosowanie zabiegów sterylizacji i kastracji,
 • prowadzenie schronisk dla zwierząt,
 • współpracę ze schroniskami dla zwierząt,
 • organizowanie i realizowanie programów edukacyjnych, w tym mających na celu zapobieganie zaniedbywaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt,
 • organizowanie spotkań, prelekcji i konkursów,
 • prowadzenie akcji informacyjnych i propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych,
 • propagowanie idei wolontariatu w działaniach na rzecz ochrony zwierząt,
 • współpracę z placówkami oświatowymi w zakresie promowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec zwierząt,
 • współdziałanie z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie,
 • współdziałanie z organizacjami o podobnym profilu działania,
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
 • organizowanie seminariów, konferencji oraz sesji popularnonaukowych,
 • organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych promujących działania na rzecz ochrony zwierząt,
 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego określoną w ust. 1 na rzecz ogółu społeczności.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 1
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które akceptują cele Stowarzyszenia i pragną włączyć się w ich realizację.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 • 2

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych
 • 3
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, a także osoba prawna, która zadeklaruje wsparcie realizacji celów Stowarzyszenia poprzez pomoc materialną bądź organizacyjną.
 3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu, podjętej 
  po złożeniu przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej deklaracji.
 4. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu, podjętej 
  po złożeniu przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej deklaracji.
 5. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub idei ochrony zwierząt
 6. Potwierdzeniem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja członka podpisana przez prezesa i sekretarza Zarządu Stowarzyszenia
 • 4

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków,
 2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 4. brania udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. korzystania z obiektów i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
 6. korzystania z pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia.
 • 5

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich,
 5. współpracowania z organami do tego powołanymi w zakresie ujawniania i ścigania wykroczeń i przestępstw łamania praw zwierząt.
 • 6

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,
 2. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 • 7

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. wspierania realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 4. realizowania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 • 8

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z tym że jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 • 9
 1. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi na piśmie,
 3. śmierci lub utraty osobowości prawnej,
 4. pozbawienia praw publicznych,
 5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. skreślenia, w drodze uchwały Zarządu, z powodu:
 7. zalegania z opłatą składki członkowskiej bądź niewywiązywania się członka wspierającego 
  z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 8. nieuczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 9. wykluczenia, w drodze uchwały Zarządu, z powodu:
 10. naruszania przepisów Statutu lub regulaminów,
 11. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 12. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 13. Zarząd, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, 
  ma obowiązek doręczyć jej odpis osobie, której uchwała dotyczy.
 14. Osobie, której dotyczy uchwała Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 15. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpisu uchwały.
 • Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu i jego uchwała jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 1
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków
 3. Zarząd Stowarzyszenia
 4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 5. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4lata.
 6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie 
  w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 7. Wybory, o których mowa w ust. 3 przeprowadza się przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, a w drugim terminie Zebrania bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych i honorowych.
 8. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków uprawnionych do glosowania, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 9. W skład organu władzy wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 10. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, o ile dalsze przepisy Statutu nie stanowią inaczej.
 • 2
 1. W przypadku wygaśnięciu mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.
 2. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż ½ składu organu pochodzącego z wyboru.
 • 3

Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na rok, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie.
 5. Zarząd powiadamia listownie lub pocztą elektroniczną wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania o miejscu, porządku obrad oraz pierwszym i drugim terminie posiedzenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 7. z własnej inicjatywy,
 8. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 9. na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały Zarządu.
 11. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołanie.
 12. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 3 albo nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie określonym w ust. 7, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
 • 4
 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 2. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,
 3. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
  w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków zwyczajnych i honorowych.
 • 5

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 2. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 3. uchwalanie głównych kierunków i programów działaniu Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie planu pracy Stowarzyszenia,
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia,
 7. udzielanie lub nieudzielanie Zarządowi absolutorium,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka,
 9. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 • 6

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika
 2. Pracą Zarządu kieruje Prezes.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, który o terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia wszystkich członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej co najmniej na tydzień przed zebraniem.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
 6. realizowanie celów Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 8. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 9. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 10. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
 11. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
 12. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 13. przyjmowanie, skreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 14. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 1. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro, określając jego organizację i zakres działania.
 2. Uchwały Zarządu zapadają w trybie określonym w § 17 ust. 7. W razie równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu.
 • 7

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu po wyborach wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 5. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 6. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
 7. występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu,
 8. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 9. składanie sprawozdań z własnej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 10. składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 11. zwoływanie Walnych Zebrań Członków w przypadkach określonych w § 19 ust. 9.
 12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w trybie określonym w § 17 ust. 7.
 14. Komisja Rewizyjna jest organem niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 15. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawić z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 16. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 17. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu spełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 1
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz prawa majątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 3. wpływów ze składek członkowskich,
 4. darowizn, spadków, zapisów,
 5. dochodów z własnej działalności,
 6. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 7. dotacji,
 8. dochodów z ofiarności publicznej.
 9. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych 
  wymagany jest podpis Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.
 11. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
 • 2

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

 • 1
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje:
 4. PKD 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 5. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 6. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 7. PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 8. PKD 75.00.Z – Działalność weterynaryjna
 9. PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 10. PKD 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 11. PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 2

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1
 1. Uchwałę o zmianie statutu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w trybie określonym w § 20 ust. 2.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje 
  w drodze uchwały likwidatora, a także podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 • 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach.

 

Scroll to Top